DPF filterČestice koje se stvaraju tokom procesa sagorevanja kod dizel motora mogu se efikasno ukloniti filterom čestica koji se postavljaju u izduvnom kolektoru. Kako filter postaje sve zasićeniji česitcama, sloj čestica se formira na površini zidova kanala na suprotnoj strani u odnosu na ulaz. Ovo obezbeđuje veću efikasnost za sledeću fazu filtriranja.
Međutim preterano zasićenje se ne sme dozvoliti.
Regeneracija se mora vršiti na svakih 500 km nezavisno od toga o kojoj se vrsti saća radi za šta je potrebno od 10 do 15 minuta.
Regeneracija se vrši sagorevanjem čestica koje su se zadržale u filteru.

Ovo podrazumeva ostvarenje visokih temperatura u izduvnom sistemu što je moguće ako se motoru zada maksimalni broj obrtaja, a to se u normalnoj eksploataciji retko događa.
-Iz ovog razloga se čestice moraju ukloniti na nižoj temperaturi.
Aktivna regeneracija se pokreće na osnovu informacije o zasićenju filtera.
Da bi se ovo ostvarilo mora se povećati temperatura na izduvu što se obezbeđuje ranijim predubrizgavanjem.95

Nedostatak dizel motora je u tome što su efikasni uglavnom pri malim obrtajima pri čemu se vozilo kreće u rasponu od 800-1800 o/min, a najčešće ih uzrokujegradska vožnja koja omogućava da se čađ brže nakuplja u DPF filteru. Pri takvoj vožnji temperatura nije dovoljno visoka da bi se izvršilo zagrevanje gasova pri čemu bim se izvršilo sagorevanje čađi u DPF filteru.

Za efikasan rad filtera mora da se održava konstantna brzina od 60-80 km/h. Ovo je nedostupno u gradskoj vožnji zbog ograničenja brzine, pa se filter brzo zapuši.

DPF filter se može začepiti zbof raznih razloga, kao što su konstantna gradska vožnja i kratke relacije gde DPF filter nije u mogućnosti da dostigne željenu temperaturu sagorevanja čestica unutar njega, kvarom brizgača gde sagorevanje nije potpuno, zatim previše bogata mešavina goriva i vazduha. Takođe primer ako je merač protoka vazduha ( protokomer ) prljav ili oštećen, pri čemu dolazi do ubrizgavanj previše goriva, dizne mogu biti oštećene i ubrizgati prekomerno gorivo, pri čemu dolazi do pregrevanja motora i ulja u motoru. Takođe može doći do zapušenja usled neispravnog rada turbo punjača. I još mnogo razloga....Noviji benzinski motori takođe poseduju DPF filter! Iz razloga što niska temperatura izduvnih gasova, posebno u režimu rada na delimičnim opterećenjima komplikuje tretman izduvnih gasova.
- Visok nivo kiseonika kod siromašne smeše omogućava laku oksidaciju HC i CO, dok je smanjenje NOx – gotovo nemoguće zbog toga se koristi ovaj DPF filter.
- Tokom rada sa siromašnom smešom trostepeni katalitički konvertor ne može da koknvertuje NOx
- PDF filter je po konstrukciji identičan trostepenom katalitičkom konvertoru. Pored sloja paltine, paladijuma i rodimijuma ovaj konvertor ima i specijalne aditive sposobne da akumulira Nox
Regeneracija se vrši u režimu rada sa bogatom smešom.

Računar stalno prati zasićenost partikularnog filtera pomoću senzora diferencijalnog pritisaka, koji meri pritisak na ulazu i izlazu iz filtera. Razlika u pritiscima je znak da je došlo do zasićenja filtera i da je neophodna regeneracija, što se prijavljuje lampicom na instrument panelu. Regeneracija se vrši na 500 km do 750 km pređenog puta.
Rešenja:
-Ukoliko je saće filtera oštećeno jedino rešenje je zamena filtera, što je najskuplja opcija!
-Ukoliko je saće neoštećeno a filter je skoro totalno zapušen rešenje je fizička demontaža i čišćenje posebnim mašinama.
- Ukoliku je filter delimično zaprljan DEKARBONIZACIJA motora može pomoći. Ubacivanjem HHO gasa utiče se na razgradnju naslaga ugljenika koji se preko izduvnog sistema izbacuju iz motora u gasovitom stanju.